Konkurs o św. Janie Pawle II

Regulamin konkursu plastycznego pt.:
„Święty Jan Paweł II – przyjacielem dzieci i sportu”

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Ropie oraz Fundacja „Szlachetne zdrowie…”

2. CEL KONKURSU:

 • przybliżenie postaci Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II
 • zainteresowanie dzieci życiem i działalnością Ojca Świętego
 • jego związek ze sportem
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz materiałach.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

 • Konkurs ma formę otwartą i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-14 lat z terenu Gminy Ropa.
 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat.

4. TEMAT KONKURSU:

„Święty Jan Paweł II – przyjacielem dzieci i sportu”

5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • W konkursie udział mogą brać prace plastyczne o wielkości formatu A4.
 • Technika wykonania prac dowolna. Prace należy wykonać na papierze technicznym lub brystolu.
 • Tematyka prac plastycznych dotyczy zobrazowania hasła konkursu.
 • Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona następującą metryczką:

Imię i nazwisko autora …
Wiek …
Nazwa placówki …
Tel …
Adres …
E-mail …
Imię i nazwisko opiekuna …

6. RAMY CZASOWE TRWANIA KONKURSU:

Termin składania prac od 15.06.2018 do 29.06.2018r. Prace należy składać w Świetlicy opiekuńczej w Domu Katechetycznym w Ropie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Oceny zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatorów. W dniu 05.07.2018r. zostaną ogłoszone wyniki na stronie parafii www.parafiaropa.pl,  oraz stronie internetowej Fundacji www.szlachetnezdrowie.iaw.pl Wręczenie nagród odbędzie się 06.07.2018 o godz.15.00 w Świetlicy opiekuńczej w Domu Katechetycznym, Ropa 229.

8. WYNIKI I NAGRODY.

Jury nagrodzi z każdej kategorii wiekowej po 3 prace, które otrzymają nagrody i dyplomy, ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom i upominek.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego opiekunów prawnych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie przez Organizatorow danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

10. POSTANOWIENIA DODATKOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania całości lub fragmentów wykonanych prac we wszelkiego rodzaju publikacjach papierowych i audiowizualnych.
 • Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac w trakcie przesyłki oraz ich zaginięcie z winy poczty lub kuriera.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu, jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych organizatora oraz ich przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Pliki do pobrania:

 1. Plakat
 2. Oświadczenie do konkursu