Akcja katolicka

Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 r. powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączyła ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

 

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

AKCJA KATOLICKA W ROPIE

Podstawową komórką AK jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Działalność statutową w parafii AK rozpoczęła w 1998 r., chociaż nieformalnie działała już od roku 1996.

Obecnie liczy dziewięciu członków. Nad formacją duchową i działaniami Akcji czuwa proboszcz ks. Stanisław Porębski. W latach 1998- 2011 prezesem zarządu był pan Michał Cymbała, od marca 2012 r. funkcję tę pełni pani Cecylia Łukaszyk.

 

Członkowie Oddziału AK podejmowali wiele inicjatyw i zadań m.in.:

  • wybudowanie kapliczki pw. Chrystusa Króla, jako Wotum Jubileuszu Dwutysiąclecia,
  • wyposażenie i prowadzenie biblioteki parafialnej oraz wypożyczanie filmów o tematyce religijnej,
  • troska o chorych i samotnych,
  • włączanie się w przygotowanie oraz przebieg nabożeństw liturgicznych,
  • przeprowadzanie przy kościele wszelkiego rodzaju zbiórek pieniężnych,
  • wystawianie Misterium Męki Pańskiej,
  • udział w Gminnych Dożynkach,
  • organizowanie Kongresów Dekanalnych (2004 r.),
  • przygotowywanie spotkań świątecznych, zwłaszcza opłatkowych,
  • wydawanie kalendarza parafialnego.

 

Każdego roku przygotowywane jest sprawozdanie za miniony rok pracy oraz kierunki działania na bieżący rok.

Zebrania odbywają się ustalonych terminach – na ogół raz w miesiącu.

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach i zaangażowanie się w działania na rzecz naszej parafii.

Przypominamy, że członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać każdy katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.