Bierzmowanie

Przez przyjęcie tego sakramentu ochrzczony otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania (klasy I – III Gimnazjum) są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania „Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowani” z dnia 01.09.2010 r. podpisanej przez ks. bp. Wiesława Lechowicza.

Zobowiązania kandydatów do bierzmowania:

  • w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej
  • regularnie na każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty
  • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
  • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
  • uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych (100% frekwencji)
  • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych, adwentowych roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych
  • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

Imię – Patron bierzmowania
Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować.
Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną).

Świadek bierzmowania
Powinna to być osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej, żeby był to ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków. Nie mogą być nimi jednak rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).