Cmentarz Parafialny

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte.


WAŻNE INFORMACJE:

1. Cmentarz w Ropie jest własnością Parafii pw. Św. Michała Archanioła.

2. Administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.

3. Cmentarz jest miejscem ciszy i modlitwy, dlatego należy zachować spokój i uszanować jego świętość.

4. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony, ale sadzenie lub wycinanie drzew należy uzgodnić z księdzem proboszczem.

5. Nie wolno jeździć na terenie cmentarza pojazdami, chodzić po trawnikach i grobach, wprowadzać psów i innych zwierząt.

6. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z księdzem proboszczem w kancelarii parafialnej, gdzie należy bezwzględnie przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, bez którego pogrzeb nie może się odbyć.

7. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek, po uprzednim uzgodnieniu z księdzem proboszczem.

8. Wysokość opłat cmentarnych jest ustalana z księdzem proboszczem. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka.

9. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

10. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

11. Należy uzyskać zgodę księdza proboszcza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów.

12. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić księdzu proboszczowi. Osoba wykonująca prace na cmentarzu musi posiadać zgodę księdza proboszcza na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

13. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

14. Nie wolno pozostawiać i wyrzucać śmieci na cmentarzu i jego obrzeżach.

15. Dodatkowe informacje na temat cmentarza można uzyskać u proboszcza parafii.

 

SPRAWA EKSHUMACJI ZWŁOK:

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.

Zgodnie z przepisami:

– po rozmowie z księdzem proboszczem sprawę należy zgłosić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach (ul. Michalusa 1, tel. 18 353 65 51 lub 353 73 43) – dotyczy zwłok umieszczonych w grobach do 25 lat, sprawy natomiast nie trzeba zgłaszać do ww. Stacji, jeśli osoba pochowana została więcej niż 25 lat temu w grobie zwykłym (ziemnym), w takim przypadku sprawę rozpatruje ksiądz proboszcz a ekshumacji dokonuje wyłącznie gospodarz cmentarza tj. pan grabarz,

– ekshumacje powinny odbywać się od 16 października do 15 kwietnia w godzinach rannych,

– przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby wykonujące nadzór z urzędu oraz bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego),

– prawo do pochowania zwłok ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

– jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą(-ami) uprawnioną(-ymi) do złożenia wniosku o ekshumacje będzie osoba(-y) wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu,

– przewożenie zwłok i szczątków w granicach Państwa na odległość nie więcej niż 60 km, a na obszarze gmin, na których terenie nastąpił zgon, bez względu na odległość – może być dokonywane bez zezwolenia,

– przewożenie zwłok i szczątków w obrębie Państwa na odległość dalszą niż 60 km, przewożenie koleją, samolotami i statkami na wszelką odległość oraz wywożenie poza granice Państwa może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia – właściwego inspektora sanitarnego.

 

Wymogi dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783).