Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK, kan. 1055, §1).

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.

 

W czasie pierwszego spotkania narzeczeni przedstawiają:

– aktualne metryki chrztu z zaznaczeniem s. bierzmowania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz;

– świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej i szkoły średniej lub zawodowej (kserokopię);

– zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej tzw. kursie przedmałżeńskim; (Zainteresowanych informujemy, iż co dwa lata na przełomie listopada i grudnia /w soboty i niedziele/ organizowany jest w naszej parafii Kurs Przedmałżeński. Świadectwo jego ukończenia jest wymagane przy zawarciu sakramentu małżeństwa.)

– strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;

– dowody osobiste;

– strona która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego fakt nieważności zawartego małżeństwa – tenże dokument.

Po pierwszym spotkaniu narzeczeni zostają skierowani:

– na “Dzień skupienia dla narzeczonych”;

– do USC po zaświadczenie (jeśli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe),

DO USC narzeczeni dostarczają:

+ odpisy skrócone aktu urodzenia z USC miejsca urodzenia a nie zamieszkania;

+ odpis aktu małżeństwa i zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów);

+ dowody osobiste.

O innych sprawach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostają informowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego.

JEŚLI JEDNA ZE STRON JEST SPOZA PARAFII, GDZIE BĘDZIE ŚLUB

Narzeczeni otrzymują wówczas świadectwo do wygłoszenia zapowiedzi i zanoszą do parafii aktualnego zamieszkania tej osoby.

 

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby I spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi, podobnie i do następnych należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

 

Na drugie spotkanie narzeczeni przynoszą:

– zaświadczenie z USC (3 egz.);

– Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi;

– Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej i Dnia Skupienia (potwierdzenia).

Ponadto narzeczeni:

– podają imiona i nazwiska świadków (powinny być to osoby wierzące i praktykujące, jeśli są spoza parafii, muszą dostarczyć stosowne zaświadczenie z parafii zamieszkania. Świadkowie zobowiązani są, aby przystąpić do spowiedzi i Komunii św. ofiarowanej w intencji nowożeńców);

– ustalają szczegóły liturgii i przygotowanie kościoła.

_________________________________________________________

Po zawarciu małżeństwa konkordatowego, na zakończenie ceremonii małżonkowie otrzymują 1 egz. ww. zaświadczenia, które jako ważny dokument, należy zachować w domu i w pewnych momentach przedstawić np. zapisując dziecko do chrztu św.

Jeśli małżeństwo nie jest konkordatowe, trzeba przedstawić akt małżeństwa cywilnego z USC.

Kartki do spowiedzi otrzymane w czasie pierwszego spotkania świadkowie oddają kapłanowi w dniu ślubu przed rozpoczęciem ceremonii. Jak również zostawiają obrączki.

 

FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE W CZASIE ŚLUBU

Jest możliwe, jeśli fotograf lub operator przedstawi wcześniej kapłanowi dokument (legitymację) ukończenia Kursu fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych.