Sakramenty

CHRZEST

Pierwszym sakramentem i podstawą do przyjęcia kolejnych jest chrzest, który wszczepia ochrzczonego w Chrystusa i rodzi go do nowego życia. To brama wszystkich sakramentów. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).

 

Wymagane dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.

2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.

3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);

4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.

 

BIERZMOWANIE

Przez przyjęcie tego sakramentu ochrzczony otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

 

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania (klasy I – III Gimnazjum) są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania „Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowani” z dnia 01.09.2010 r. podpisanej przez ks. bp. Wiesława Lechowicza.

 

Zobowiązania kandydatów do bierzmowania:

  • w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej
  • regularnie na każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty
  • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
  • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
  • uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych (100% frekwencji)
  • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych, adwentowych roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych
  • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

Imię – Patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować.
Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną).
Świadek bierzmowania

Powinna to być osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej, żeby był to ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków. Nie mogą być nimi jednak rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).

 

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK, kan. 1055, §1).

 

W czasie pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają:

– aktualne metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz;

– świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej i szkoły średniej lub zawodowej (kserokopię);

– zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej – w kursie przedmałżeńskim; (Zainteresowanych informujemy, iż co dwa lata na przełomie listopada i grudnia /w soboty i niedziele/ organizowany jest w naszej parafii Kurs Przedmałżeński. Świadectwo jego ukończenia jest wymagane przy zawarciu sakramentu małżeństwa.)

 

– strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;

– dowody osobiste;

– strona która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego fakt nieważności zawartego małżeństwa – tenże dokument;

O pozostałych dokumentach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostają informowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego.

Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby I spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi, podobnie i do następnych należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

 

Świadkami ślubu powinny być osoby wierzące i praktykujące. One również powinny przystąpić do spowiedzi i Komunii św. ofiarowanej w intencji nowożeńców.

 

NAMSZCZENIE CHORYCH

Osoby chore lub starsze, które nie mogą wychodzić z domu, a mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. w swoim domu należy zgłosić w kancelarii parafialnej.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

 

Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:

– stół nakryty białym obrusem;

– postawić na nim krzyż, dwie świeczki;

– naczynie z wodą świeconą i kropidło;

– szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;

– watę i spodek.

 

 

POGRZEB CHRZECIJAŃSKI

 

Wymagane dokumenty:

1. Akt zgonu potwierdzony przez USC

2. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach św.